خدمات

خدمات موسسه مطالعاتی آریان شار در بخش مطالعات شهری:

 

در حوزه­ هایمطالعات و پژوهش­های  شهری و روستایی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی­، انجام پروژ های شهری و روستایی و گردشگری تمام اعضای تیم کارشناسی، اجرایی و مدیریتی از دانش آموختگان دانشگاه ِتهران و دانشگاه­های برتر کشور می­باشد. که با سال­ها تجربۀ کار در شرکت­های مهندسین مشاور و ترکیب آن با دانش تخصصی با هدف رفع مشکلات جامعه شهری و روستایی  و یاری رسان به نهاد­های مرتبط به این امور کار مشاوره و انجام پروژه­ها مطابق جدول پیوست در دستور کار خود قرار داده­اند.

نوع انجام

عنوان پروژه (روستایی)

ردیف

حقیقی- حقوقی

طرح هادی روستایی

1

حقیقی- حقوقی

طرح گردشگری روستایی

2

حقیقی- حقوقی

طرح منظومه روستایی

3

حقیقی- حقوقی

 مکانیابی تصفیه خانه و منبع آّب روستایی

4

حقیقی- حقوقی

مکانیابی مراکز دفن پسماند روستایی

5

حقیقی- حقوقی

مکانیابی مراکز خدماتی روستایی (دهیاری، مرکز بهداشت و . ..)

6

حقیقی- حقوقی

ارزیابی طرح های هادی روستایی

7

حقیقی- حقوقی

مطالعات مدیریت بحران نواحی روستایی

8

حقیقی- حقوقی

طرح های موضعی و موضوعی روستایی

9

حقیقی- حقوقی

انجام طرح های پژوهشی ( در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و …)

10

نوع انجام

عنوان پروژه (شهری)
ردیف

حقیقی- حقوقی

طرح جامع

1

حقیقی- حقوقی

طرح تفصیلی

2

حقیقی- حقوقی

طرح آماده سازی

3

حقیقی- حقوقی

 تدوین برنامه 20 ساله شهرداری

4

حقیقی- حقوقی

مکانیابی مراکز دفن پسماند

5

حقیقی- حقوقی

ارزیابی طرح های توسعه شهری

7

حقیقی- حقوقی

مطالعات مدیریت بحران شهری

8

حقیقی- حقوقی

طرح های موضعی و موضوعی (بافت فرسوده، اسکان غیر رسمی، ساماندهی و …)

9

حقیقی- حقوقی

انجام طرح های پژوهشی ( در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و …)

10

نوع انجام

سایر پروژه ها

ردیف

حقیقی- حقوقی

طرح های جامع شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

1

حقیقی- حقوقی

طرح های امکانسجنی مکانیبابی و آماده سازی شهرک های صنعتی

2

حقیقی- حقوقی

طرح های گردشگری

3

حقیقی- حقوقی

تهیه پایگاه داده اراضی کشاورزی

4

حقیقی- حقوقی

طرح های توجیهی احداث واحدهای تولیدی و صنعتی

5

حقیقی- حقوقی

مشاوره تخصصی در امور شهری و روستایی

7

حقیقی- حقوقی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و نرم افزاری ضمن خدمت مرتبط با نیازهای نهادها و سازمان ها

8

 

و …

9

     موسسه با عنایت به موارد مطرح شده آماده هرگونه همکاری در زمینه طرح­های مطالعاتی و اجرایی پروژه­های مذکور  می باشد