مطالعات شهری

تمام اعضای تیم اجرایی و مدیریتی اندیشگاه هزاره سوم آریان شار در بخش مطالعاتی شهری  از دانش آموختگان دانشگاه تهران و دانشگاه های برتر کشور می­باشد. که با سال تجربۀ کار در شرکت های مهندسین مشاور و ترکیب آن با دانش تخصصی با هدف رفع مشکلات جامعه شهری و یاری رساندن به نهاد­ها مرتبط به امور مدیریت شهری و روستایی کار مشاوره و انجام پروژه­های مطالعاتی را در دستور کار خود قرار داده­اند و یکی از اهداف اصلی خود را توسعه کاربردی علوم مرتبط به حوزهای شهری قرار داده است.