کار آفرین

ما با برگزاری کارگاه های علمی و کاربردی، زمینه ایجاد کار و اشتغال را برای شما هم میهنان گرامی ساده تر خواهیم کرد.